Grup d’Estudis sobre Cultura Industrial i del Treball

Universitat d’Alacant (Febrer/2016)

1. La creació del Grup (GECIT): Les raons que ens guien
Un grup de persones, interessades en els aspectes que envolten al món del treball i de la cultura industrial, hem decidit crear un grup d’estudis que tindrà per objecte l’anàlisi, en un sentit ample, del impacte del treball en l’esser humà i en tot el seu entorn. La finalitat no es altra que la de reivindicar els diferents aspectes que poden estar amagats i/o insuficientment manifestats en relació al treball -tant en els aspectes materials com ara en els immaterials-. Pensem que cada dia que passa es perd o es modifica una realitat d’aquelles situacions tan riques i diverses que han estat determinades pel treball: el temps, l’espai, l’arquitectura, la tècnica, l’ofici, les eines, els bens materials creats, o fins i tot, la mateixa vida; volem recollir les experiències al voltant del treball, i que s’han pogut materialitzar en tantes i tantes coses i manifestacions, en objecte de que no es perguen en aquest temps tan descontextualitzat com és el que estem vivint. Volem saber d’on venim per saber on podem anar; el treball pot servir-nos com una excel·lent guia al respecte.
 
Molts dels components o dels interessats en formar part del grup, en la seua mida i des de la seua parcel·la, ja siga a títol personal o col·lectiu, estan desenvolupant aquesta mateixa tasca; tots ells estan posant de manifest la realitat i el significat de l’esforç del treball a través del que ha quedat i del que pot significar en quan a la transformació dels bens materials, reflectit tot allò en objectes, obres, escrits, materials, màquines, papers, edificis, llibres, paraules, històries, etc. Tots ells estan desenrotllant una gran feina però que tantes vegades es queda en un esforç aïllat i isolat. Aleshores, mitjançant la formació d’aquest grup d’estudis es vol trencar aquell aïllament i solitud del investigador-treballador-interessat, i es vol assolir tres aspectes clarament identificables: en primer lloc es vol donar visibilitat al que hi ha, al que es té, al que s’ha treballar o s’està fent per part de cadascú; en segon lloc, es necessita recolzar-se els uns en els altres, donar-se’n suport per a fer-ne coses conjuntes; i en tercer lloc, cal fer-ne activitats complementaries, a partir del coneixement mutu, anar fent-ne i trobant complementarietats que pugen eixamplar les oportunitats de tot allò que es té.
 
En els moments actuals i al voltant d’aquestes inquietuds genèriques que podem tenir, s’obrin alguns camins que podríem ajudar-nos a aprofundir el que estem considerant. Així, en primer lloc es tractaria d’utilitzar les oportunitats que ens ofereix la “Llei de Patrimoni Immaterial Cultural” de maig de 2015 per a poder desenrotllar alguns dels objectius que poguérem plantejar. De la mateixa manera caldria pensar en les possibilitats que apareixen d’enllaçar el passat amb el futur per tal de presentar oportunitat de futur lligades a experiències del passat en temes relacionats en oficis, tècniques, objectes, coneixements, experiències, etc.
 
 
2. Objectius Genèrics i Específics.
 
Ja hem anomenat els objectius de que es tracta, com son el trencar l’aïllament que es pot tenir i donar visibilitat al que es té i s’està fent per part de cadascú. Per fer açò cal pensar en dos qüestions. Primer “fer circular la informació” per la qual cosa es pensa en establir algun mecanisme que permitixca arribar a tenir informació els uns dels altres. I en segon lloc, crear una sinergia d’animació entre els participants.
 
Juntament amb aquests objectius que es plasmarien en una Agenda a Desenvolupar pel Grup d’Estudis, es tractaria també d’arribar a plantejar altres aspectes concrets que se canalitzarien al voltant d’exposicions, reivindicacions, denuncies i rehabilitació de determinats elements i objectes significatius i emblemàtics.
 
 
3. Cóm pensem (podem) organitzar-nos?
 
No és la nostra intenció l'establiment d'una estructura rígida i centralitzada per a poder dur a terme els nostres propòsits, sinó una organització més o menys informal que, a manera de coordinadora, puga donar suport, difondre i col·laborar amb aquelles iniciatives que a escala local o comarcal pugen desenvolupar-se en aquest aspecte. De la mateixa manera manifestem que no som partidaris d'establir límits estrictes, ni territorial ni temàticament. Per descomptat, caben tota mena d'iniciatives vinculades a la cultura industrial lligades al món del treball i les ideologies obreres, a l'arqueologia fabril, a les mentalitats, al món empresarial, al desenvolupament tècnic o al patrimoni de tota mena.
 
No obstant i això, pensem en la creació i en el disseny d’una eina de tipus informàtic que ens permitixca arribar en celeritat i en la suficient amplària a tots els que desitgen participar del projecte.
 
 
4. El treball immediat a fer.
 
Al llarg del present escrit ja hem establert algunes de les tasques més immediates a dur a terme i que tenen un caràcter merament organitzatiu com ara: la constitució de la coordinadora, l’establiment d’una plataforma informàtica i virtual per a comunicar-se, i el disseny d’un circuit de transvasament d’informació entre tots els participants. A banda de tot açò i en un període relativament curt caldria treballar en tres aspectes:
  1. Destacar i conèixer les necessitats més urgents a nivell locals i comarcals que pugen haver-ne en objecte de prioritzar futures accions conjuntes.
  2. Fer extensius les coses, els treballs, els projectes que s’han fet i que es pensen dur a terme en objecte de difondre el que es té a hores d’ara.
  3. Plantejar la possibilitat de treballar en temes horitzontals, entre diferents agents, subjectes i institucions, col·laborant entre tots ells, en objecte de destacar les oportunitats que aquest treball aporta. Es així que s’han proposat (al marge de fixar la metodologia específica a utilitzar i de determinar què es faria en el resultat final) dos possibles treballs a desenvolupar:
    1. Partint de fons orals (directes o indirectes) analitzar el treball de la dona des del començament del segle XX fins a la Guerra Civil espanyola.
    2. Fer un treball de recapitulació, d’exposició o de rehabilitació d’aspectes relacionats en l’arquitectura industrial com poden ser El Molinar d’Alcoi o el Moli de Paper d’Ibi (simplement com a dos exemples).
 
 5. Coneguem-se: Activitat Immediata
 
Amb la finalitat de conèixer-nos s’ha pensat en programar una sèrie de visites periòdiques a diferents llocs, museus, manifestacions o itineraris, on s’encomanaria a un responsable-guia, coneixedor del lloc i de la temàtica, per a que fera una ressenya d’allò que considera el més significatiu i ens la puguera explicar in situ. En açò tindríem ocasió de conèixer-nos i de plantejar-nos la problemàtica específica de la que estiguérem parlant. Aleshores, cal fer un llistat de les possibles visites, les persones que podrien fer de guies i així tindríem el possible programa de visites.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada